Veelgestelde vragen

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen naar school gaan. Ze zijn echter nog niet leerplichtig (dit is vanaf september van het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt). Na inschrijving mag je kind naar school komen vanaf de instapdatum. Kinderen vanaf 3 jaar mogen elk moment instappen.

Op welke datum kan mijn kind instappen?

Omdat kleuters niet leerplichtig zijn, mogen zij vanaf 2,5 tot 3 jaar in het kleuteronderwijs op school instappen vanaf de volgende instapdagen:

 • de eerste schooldag : 1 september na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • Hemelvaart

Welke documenten moet ik meenemen om mijn kind in te schrijven?

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

 • Kids-ID
 • een paspoort
 • geboortebewijs
 • ….

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen.   Als niet-Belg kan je ook volgende documenten gebruiken:

 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,
 • reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Hoeveel kost de school?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school vraagt geen inschrijvingsgeld.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn gratis. Alle kosten voor drukwerken zijn voor rekening van de school.

De school zal echter wel een bijdrage vragen voor een aantal zaken. Namelijk voor uitstappen, toneelvoorstellingen, voor een turn shirt, turnzak, etc.

Er is echter een maximum bedrag dat de school aan de ouders mag vragen.  Voor de kleuters is het maximum bedrag € 55 en voor de leerlingen van het lager onderwijs is het maximum bedrag € 105 per schooljaar. Hiervan ontvangt u jaarlijks van de klasleerkracht een kostenraming.

De kosten van opvang, overeten en overige kosten worden maandelijks gefactureerd. U kan dit betalen via overschrijving en domiciliëring.

Heeft u het financieel moeilijk en kan u bepaalde uitstappen niet betalen, neem dan contact op met de directie.

Welke informatie krijg ik van de school?

Als je je kind inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie:

 • dagverloop in de school
 • schoolkosten
 • voor- en naschoolse opvang
 • opvoedingsproject
 • ons FB -protocol
 • een folder met algemene info