Schoolvisie en opvoedingsproject

Hieronder kan je meer info vinden over onze schoolvisie en hoe we dit vertalen naar ons eigen opvoedingsproject.

Een schooleigen christelijke identiteit

Onze school, geworteld in een christelijke identiteit, heet iedereen welkom in een gastvrije en respectvolle sfeer. Met inspiratie uit het katholiek onderwijs bevorderen we principes zoals respect, verantwoordelijkheid, solidariteit en vreugde. In deze veilige omgeving streven we naar begrip en wederzijds respect voor elk individu. We verwachten van ouders een loyale verbondenheid met onze schoolidentiteit. Welkom in een omgeving van leren en groei.

Een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

Een samenhangend onderwijsaanbod dat het kind in zijn geheel aanspreekt: hoofd, hart en handen. We integreren doordachte leergebieden zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie, gebaseerd op ontwikkelingsplannen en leerplannen.
Met eigentijdse leermiddelen stimuleren we een dynamische leeromgeving, aangepast aan individuele behoeften. Zelfstandig denken wordt aangemoedigd, ondersteund door sociale vaardigheden.
Samenwerking tussen kleuter- en lagere school vergemakkelijkt de doorstroming. Ter voorbereiding op het secundair onderwijs leggen we nadruk op goede leer- en werkhouding, inclusief leren leren en omgaan met huiswerk.

Een stimulerende omgeving en doeltreffende aanpak voor leren

We streven naar een gezond evenwicht tussen inspanning en ontspanning, met diverse activiteiten die de creativiteit van elk kind prikkelen. Heldere afspraken bevorderen een soepel verloop van het klas- en schoolgebeuren.
Regelmatig overleg tussen leerkrachten verrijkt ons aanbod, van kleuterklas tot het zesde leerjaar. Dit bevordert een sfeer van verbondenheid, waarin leven, leren en zorgen voor elkaar centraal staan.

Brede zorg voor elk kind

Brede zorg voor elk kind staat centraal bij ons. We richten ons op het ontwikkelingsniveau van elke leerling, begeleiden zowel bij leerachterstand als hoogbegaafdheid, met een preventieve aanpak.
Zorgbreedte omvat de bredere zorgvragen, waarbij leraren het onderwijs afstemmen op individuele behoeften. Zorgverbreding komt in beeld bij kinderen  wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager), waarbij samenwerking met ouders, VCLB, buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra essentieel is.
Een permanente evaluatie en ervaringsgericht leerlingvolgsysteem helpen elke leerling op zijn of haar niveau vooruit. In een klimaat van respect en waardering luisteren we naar de vragen van de kinderen, waardoor ze gestimuleerd worden om te groeien.

Onze school, een gemeenschap en organisatie

Onze school, een gemeenschap en organisatie, heeft één gezamenlijk doel: de opvoeding van kinderen. Elke betrokkene draagt bij volgens zijn of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden, in lijn met ons schooleigen christelijk opvoedingsproject.
Om de onderwijskwaliteit te waarborgen, investeert de school in tijd, ruimte en middelen voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten en de optimale werking van de school. Op deze manier krijgt de school een ziel.
Deze aanpak bevordert hechte samenwerking binnen een team, waar vertrouwen en respect centraal staan, zodat iedereen zich goed voelt. Betrokkenen, waaronder het schoolbestuur, directie, teams, ouders, begeleiding en meer, dragen allen bij aan dit gezamenlijke streven.