Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van schoolreglement voor het schooljaar 2016-2017. Na een verwijzing naar de respectievelijke punten in het model volgt telkens een korte toelichting. Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september 2016.

 

1 Geen beroepsprocedure meer tegen tijdelijke uitsluiting (deel I, punt 1 en deel III, punt 9.3)

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is een school niet langer verplicht om in een beroepsprocedure te voorzien tegen een beslissing tot tijdelijke uitsluiting. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij met deze wijziging omdat deze beroepsprocedure in de praktijk een grote administratieve last meebracht met een tuchtmaatregel die bedoeld is om kort op de bal te kunnen spelen en waarvan de impact beperkt is.

Wij hebben deze beroepsprocedure (deel III, punt 9.3) en de contactgegevens van de daaraan gekoppelde beroepscommissie (deel I, punt 1) dan ook uit het model van schoolreglement verwijderd. We raden scholen aan om deze procedures uit hun schoolreglement te verwijderen.

2 Redelijke aanpassingen in engagementsverklaring (deel III, punt 1)

We hebben in het luik ‘individuele leerlingenbegeleiding’ in de engagementsverklaring bijkomende informatie opgenomen over de mogelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

3 Inschrijving met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (deel III, punt 2.2)

Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt die inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. De school zal dan alsnog overleg organiseren met de ouders, klassenraad en CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. 2 van 2 2016-03- 23

4 Screening niveau onderwijstaal (deel III, punt 2.4)

De regelgeving geeft nu expliciet aan dat een taalscreening niet gebeurt voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen immers sowieso een aangepast taaltraject.

5 Een- of meerdaagse schooluitstappen (deel III, punt 7)

Deze passage is licht aangepast om duidelijker te maken wanneer ouders wel en niet de deelname van hun kind aan een extra-murosactiviteit kunnen weigeren.

6 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift (deel III, punt 8.1)

Voor alle duidelijkheid herhalen we in dit punt dat de klassenraad met het oog op het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs enkel naar de leerplandoelen kijkt die het bereiken van de eindtermen beogen.

7 Bijdrageregeling (deel III, punt 10)

Het maximumbedrag voor meerdaagse uitstappen wordt geïndexeerd naar 420 euro per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs.

8 Doorgeven van leerlingengegevens bij schoolverandering (deel III, punt 16.2)

Aan het tekstvoorstel is toegevoegd dat ouders zich niet kunnen verzetten tegen het doorgeven van gegevens die door de regelgeving verplicht wordt. Scholen moeten expliciet opnemen dat een kopie van een gemotiveerd verslag en een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs tot die categorie behoren en dus altijd aan de nieuwe school zullen worden bezorgd.

9 Klachtenregeling (deel III, punt 18)

Momenteel is er geen reglementaire verplichting om als schoolbestuur een klachtenregeling te hebben.