De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.
De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht de organisatie om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen.

1. Verzekering.

a. Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgelijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC
(38.100.791). De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

b. Vrije verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers tijdens de uitvoering van het werk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC (38.100.791). De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

2. Vergoedingen.

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen
enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

3. Aansprakelijkheid.

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij
het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van
vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor
zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die
hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

4. Geheimhoudingsplicht.

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien
waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in het artikel 458 strafwetboek: “artsen, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en meteen geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.”

Op vrijwilligers die actief zijn binnen de scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.